Stadgar

Stadgar för Fnyskens Odlarförening uppdaterade till årsmötet 2006-03-19

§ 1    Föreningens namn är Fnyskens Odlarförening och är en ideell förening.
§ 2 Föreningens ändamål är
  att på fastigheten Gimmersta 1:1 av Tyresö kommun arrendera viss mark
  att upplåta det arrenderade områdets lotter till medlemmar för att av dem brukas som odlingslotter
  att främja medlemmarnas intresse i egenskap av trädgårdsodlare och till gagn
  för sina medlemmar och det allmänna upprätthålla god ordning inom området
  att främja trevnad inpm området.
§ 3 Medlem i föreningen är varje innehavare av odlingslott inom området.
  Medlem skall vara mantalsskriven i Tyresö kommun.
§ 4 Medlem må av styrelsen uteslutas,
  om medlem inte inom av årsmötet bestämd tid erlagt fastställda avgifter,
  om medlem bryter mot de bestämmelser som finns intagna i för området
  gällande arrendekontrakt mellan Tyresö kommun och föreningen,
  om medlem i övrigt inte följer föreningens stadgar eller behörigen utfärdade
  ordningsaföreskrifter.
  Föreligger anledning till medlems uteslutning ur föreningen skall han av
  styrelsen varnas. Låter medlem inte senast fjorton dagar efter erhållen varning
  åtgärda anledningen till varningen, kan styrelsen utesluta medlemmen.
  Utesluten medlem äger inte återfå erlagd insats eller andra till föreningen
  erlagda avgifter och äger inte rätt till föreningens tillgångar.
§ 5 Föreningen skall svara för erforderlig renhållning av grönytor inom området.
§ 6 Medlems rätt att delta i handhavandet av föreningens angelägenheter utövas
  på ordinarie eller extra årsmöte. Vid sådant årsmöte har varje medlem en röst.
  Medlem må uppdra åt annan myndig familjemedlem att utöva sin rösträtt vid
  årsmötet. Medlems rösträtt kan även utövas genom annan medlem såsom
  ombud. Inget ombud kan dock företräda mer än en medlem utöver sig själv.
  Ordinarie årsmöte skall hållas årligen före april månads utgång.
  Kallelse skall ske senast fjorton dagar före mötet. Kallelse till extra årsmöte
  skall ske senast åtta dagar före mötet. Kallelse och övriga meddelanden till
  medlem skall ske per post. I kallelsen skall anges de ärenden som skall före-
  komma på mötet. Önskar medlem att ett visst ärende skall tas upp vid
  årsmötet skall detta skriftligen anmälas till styrelsen senast i kallelsen angivit
  datum.
§ 7 Vid årsmöte gäller följande dagordning
1 val av ordförande att leda förhandlingarna
2 val av sekreterare för årsmötet
3 val av två justeringsmän tillika rösträknare
4 årsmötet öppnas
5 fråga om kallelse skett i behörig ordning
6 styrelsens förvaltningsberättelse
7 revisorns/revisorernas berättelse
8 fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9 val av styrelseordförande
10 val av ordinarie styrelsemedlemmar och suppleanter
11 val av revisor och suppleant
12 behandling av inlämnade motioner/skrivelser
13 fastställande av arvoden till av årsmötet utsedda styrelseledamöter,
  revisorer och övriga
14 beslut i anledning av föreningens överskott eller underskott enligt
  balansräkningen
15 framläggande av budgetförslag och fastställande av årsavgift
16 övriga ärenden
§ 8 Årsmötet antager ordningsföreskrifter för området vilka godkännes av
  Tyresö kommun.
§ 9 Styrelsen, som väljs för två år i sänder, består av ordförande, sekreterare,
  kassör, två ledamöter samt för ett år i sänder två suppleanter. Styrelsen kan
  utse en av ledamöterna till vice ordförande. Ordförande och sekreterare väljs
  ena året, kassör och två ledamöter nästa år. Styrelsen är beslutsmässig då
  minst tre av ledamöterna är närvarande. Alla frågor avgörs med enkel majoritet.
  Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.
§ 10 Styrelsen konstituerar sig själv och skall vid sitt konstituerande sammanträde,
  som skall hållas inom fjorton dagar efter årsmötet, även utse föreningens
  firmatecknare.
§ 11 Protokoll för styrelsens sammanträden, vari upptages namnen på närvarande
  ledamöter och suppleanter samt de ärenden som behandlats och styrelsens
  beslut, skall justeras av ordföranden senast vid nästkommande sammanträde.
§ 12 Styrelsen har sitt säte i Tyresö
§ 13 Styrelsen åligger
  att företräda medlemmarna
  att teckna teckningsförbindelser med medlemmarna
  att inbetala arrendeavgift till Tyresö kommun
  att övervaka att arrendeavtal, stadgar och vederbörligen fattade beslut som
  ordningsföreskrifter m.m. följes.
  Dessutom åligger det de enskilda ledamöterna följande:
  Ordförande: att kalla styrelsen, upprätta föredragningslista och leda
  förhandlingarna
  Sekreterare:att vid förhandlingar föra protokoll, expediera erforderliga skrivelser
  samt att omhänderta föreningens arkiv.
  Kassör:att föra erforderliga böcker som anger inkomster och utgifter.
  samt data för dessa, samt att hålla räkenskaperna tillgängliga närhelst så av
  styrelsen eller revisorer påfordras. Kassören bör inte annat än högst tillfälligt
  inneha i kassan högre belopp än 250 kronor. Resten insättes i av föreningen
  godkänd penninginrättning.
§ 14 Medlem erlägger föreningsavgift enligt årsmötets beslut. I avgiften ingår
  gällande arrende. Inbetalning av föreningsavgift skall ske före mars månad
  under det kalenderår det avser. Avi över avgiften skall utsändas genom
  styrelsens försorg före den 1 mars samma år. Styrelsen anses ha fullgjort sin
  skyldighet om avin tillsänts medlemmen under senast kända bostadsadress.
  Det åligger medlem att skriftligen meddela adressförändring till styrelsen.
  Kostnaden för vattenförbrukningen beräknas preliminärt för löpande budgetår
  och skäligt belopp inräknas i föreningens årsavgift. Uppkommer underskott vid
  sluträkningen av vattenförbrukningen äger föreningen rätt att efterdebitera varje
  medlem med 1/166 av underskottet.
  Om föreningen drabbas av andra oförutsedda utgifter, äger styrelsen rätt att 
  göra uttaxering, åtföljd av utförlig redovisning av utgiftsposten.
§ 15 Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari-31 december. Av styrelsen
  upprättade balans-vinst- och förlusträkningar jämte av styrelsen angiven
  förvaltningsberättelse för räkenskapsåret, skall vara revisorerna tillhanda senast
  1 februari påföljande år.
§ 16 Räkenskaperna skall fortlöpande granskas av revisorerna, vilka väljs av 
  ordinarie årsmöte intill nästa års ordinarie årsmöte hållits. För revisorerna utses
  en suppleant.
§ 17 Under räkenskapsåret uppkommet överskott, skall efter täckning av från 
  tidigare år balanserat underskott, tillföras föreningens kapital.
§ 18 Medlem som önskar utträda ur föreningen skall anmäla detta skriftligt på
  erhållet medlemsbevis samt insända detta tillsammans med erhållen vatten-
  nyckel till styrelsen. Uppsägning av medlemskap skall ske senast den 1 mars.
§ 19 Vid föreningen supplösning skall de behållna tillgångarna fördelas lika mellan
  dåvarande medlemmar.
§ 20 För föreningens förbindelser svarar endast föreningens tillgångar, däri inräknade
  förfallna insatser och avgifter.
§ 21 Ändring av föreningens stadgar skall ske vid två årsmöten med minst tre
  månaders mellanrum.
§ 22 Dessa stadgar är godkända av Tyresö kommun.
§ 23 Ovanstående stadgar är antagna av föreningens medlemmar på kostituerande
  årsmöte den 12 april 1989
  Hugo Axelsson               Rune Kalmeborg
  Gunilla Röine                 Sigfrid Sjöström
 

Kerstin Johnsson

Ändring av stadgarnas §§ 9 och 11 beslutade på årsmötet den 16 mars 1997.
Eva Wahtramäe              Olle Egberth
ordförande                     sekreterare

 

 

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)