Arsmotesprotokoll

 

 

Arsmotesprotokoll2017

sid 1 (3)

ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR FNYSKENS ODLARFÖRENING

Tid och plats: Torsdagen den 16 mars kl 19.00 i Kulturcentrum Kvarnhjulet, Hus C.

Närvarande: 23 medlemmar (enligt medlemslistan)

Föreningens ordförande, Lennarth Gure, hälsade alla välkomna.

1. Val av ordförande att leda årsmötesförhandlingarna

Lennarth Gure valdes till mötesordförande.

2. Val av sekreterare till mötet

Till sekreterare valdes Virpi Luoma.

3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Helena Sahlén och Rose-Marie Egberth valdes till justeringsmän tillika rösträknare.

4. Årsmötets öppnande

Lennarth Gure öppnade mötet med att läste upp förra årets mötesprotokoll, som godkändes av årsmötet och lades till handlingarna.

5. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Ordförande konstaterade att kallelse skett i behörig ordning.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse

Lennarth Gure föredrog verksamhetsberättelsen som därefter godkändes av mötet.

7. Styrelsens förvaltningsberättelse

Mötesordförande redogjorde för Fnyskens ekonomi genom att redovisa olika delposter som visar att föreningen har fortsatt god ekonomi. Denna redovisning godkändes av mötet.

8. Revisorns berättelse

Revisorns granskning av föreningens verksamhet föranledde inga anmärkningar och godkändes av årsmötet.   sid 2 (3)

9. Frågor kring ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

10. Val av en ledamot tillika styrelseordförande för ett år.

Valberedningen föreslog Raija Saar för ett år. Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningen.

11. Val av en kassör för ett år

Valberedningen föreslog omval av Bengt Olsson för ett år.

12. Val av två ledamöter för två år

Valberedningen föreslog Anders Andersson och Ulla Flygare till ledamöter för två år. Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningen.

13. Val av två suppleanter för ett år

Valberedningens förslag var Marianne Larsson och Linda Hörner. Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningen.

14. Val av revisor och revisor suppleant för ett år

Valberedningens förslag var omval av Paula Tengwall till revisor för ett år och omval av Jana Bosak till revisor suppleant för ett år. Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningen

15. Val av valberedning för 2018

Omval av Ingrid Egelryd.

16. Hur gräsklippningen ska skötas under 2017

Under förra säsongen delades ansvaret för gräsklippningen in i olika områden/färger med områdesansvariga i respektive område. Den ansvarige skulle se till att medlemmarna i dennes område ställde upp. Enligt styrelsen blev resultatet inte så mycket bättre. Trots detta beslutades det på mötet att nuvarande system skulle fortsätta och en ny utvärdering får göras av den nya styrelsen.

17. Behandling av inlämnade motioner

En motion hade inkommit. I motionen föreslogs att björkarna vid komposten skulle tas bort eftersom de skuggade vissa lotter. Mötet tyckte att björkarna gav bra vindskydd och behövlig skugga. Så av dessa skäl avslogs motionen.   sid 3 (3)

18. Fastställande av kostnadsersättning till styrelsen och revisor

Styrelsens förslag var att höja arvodet för kommande styrelse, från 2017, med 10.000 kr och revisor kostnad med 1000 kr ( en totalsumma på 20.000 kr). Då mötesdeltagarna inte var helt eniga fick mötet rösta om förslaget. Efter röstningen var det en mot förslaget medan 22 var för förslaget. Årsmötet beslutade därmed att acceptera höjningen av styrelse och revisor arvodet.

19. Fastställande av års och medlemsavgifter för 2018

Styrelsen förslag var att höja årsavgiften till 600 kr/lott och medlemsavgiften till 100 kr/medlem. Årsmötet godkände denna höjning.

20. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

21. Avtackning av avgående ledamöter.

Ordförande avtackades med blommor.

22. Mötet avslutades

Styrelsen bjöd på kaffe, smörgås och kakor.

Sekreterare

Virpi Luoma

Justeras Justeras

Helena Sahlén Rose-Marie Egberth